නාගදිප පුරාණ රජමහා විහාරය

    යාපනයේ සන්චාරයේ යෙදෙන බොහොමයක් සන්චාරකයන් මුල්ම ගමනාන්තය ලෙස තොරාගන්නේ නාගදිප පුරාණ රජමහා විහාරයයි.පෙර බුදුන් වැඩසිටි සමයේ සිටි චුලොදර මහොදර

Read more