දුන්හිඳ දිය ඇල්ල

දිය ඇල්ල ගැන බදුල්ල නගරයට කි.මි 5ක් පමණ දුරින් පිහිටි දුන්හිඳ දිය ඇල්ල ලංකාවේ ඇති අලංකාරතම දිය ඇලි වලින් එකකි.

Read more