ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් හයිකින් සහ කෑම්පින්

ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම දුම්රිය ස්ථාන කිහිපයෙන් එකක්. දුම්රියෙන් විතරයි මේ දුම්රිය ස්ථානයට පිවිසීමට හැකියාව පවතින්නේ. කොළඹ-බදුල්ල දුම්රිය

Read more