නාගදිප පුරාණ රජමහා විහාරය

    යාපනයේ සන්චාරයේ යෙදෙන බොහොමයක් සන්චාරකයන් මුල්ම ගමනාන්තය ලෙස තොරාගන්නේ නාගදිප පුරාණ රජමහා විහාරයයි.පෙර බුදුන් වැඩසිටි සමයේ සිටි චුලොදර මහොදර

Read more

දුන්හිඳ දිය ඇල්ල

දිය ඇල්ල ගැන බදුල්ල නගරයට කි.මි 5ක් පමණ දුරින් පිහිටි දුන්හිඳ දිය ඇල්ල ලංකාවේ ඇති අලංකාරතම දිය ඇලි වලින් එකකි.

Read more