ඇවිදින්න කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම ඔබට අත් වැලක් වෙන්න ලැබෙන විරාමය ඵලදායි විදිහට කලමනාකරණය කරගෙන ලංකාවේ ලස්සනම තැන් බලන්න මග කියන අපි චමත්කාර.Com

Ad

වැඩි විස්තර සඳහා අපව සම්බන්දකරගන්න